November 2017 - Groot onderhoud provinciale weg Hoeven

 

De provincie Noor Brabant gaat aan de provinciale weg langs Hoeven (de N640) in 2019 groot onderhoud plegen. Het doel is om de weg verkeersveilig en onderhoudsvrij te maken voor de komende tien jaar. De Samenstichting Hoeven ziet dit als een belangrijke kans om deze steeds drukker wordende weg kritisch tegen het licht te houden. Samen met vertegenwoordigers van de vier aanliggende wijken (Kruisstraat, Driehoek, Palingstraat en Luienhoek) en met mensen van Veilig Verkeer Nederland (afd Hoeven) is onlangs geinventariseerd wat de knelpunten zijn. Het gaat dan naast diverse zaken die aanwonenden aangaan (zoals geluidsoverlast, trillingen, vrachtverkeer ed) ook om veiligheid en oversteekbaarheid voor bijvoorbeeld de naar scholen fietsende Hoevense jeugd. Met name de situatie rond de Sprangweg is een aaneenschakeling van knelpunten. Daarbij beseffen we dat deze provinciale  weg een hoofdverbinding is tussen de diverse kernen, maar menen tegelijkertijd dat er desondanks toch een aantal verbeteringen nodig en mogelijk zijn.

 

Op 23 november as organiseert de provincie samen met de gemeenten Halderberge en Etten-Leur een informatiebijeenkomst. Iedereen kan hier vrij inlopen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Strooienhuis van 19 tot 21 uur. De betrokken wijkverenigingen en de Samenstichting verwachten dat de Hoevense inwoners deze inloopbijeenkomst massaal zullen benutten om zich te laten informeren over de plannen rond de N640. 


November 2017 - De toekomstvisie van Halderberge

 

Vorig jaar is de ‘Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge, rol en koers van gemeente Halderberge’ vastgesteld. De aanleiding voor het opstellen van deze visie was het project Krachtig Bestuur Brabant van de Provincie Noord- Brabant. De visie kwam tot stand door een interactief proces van dromen, denken, doen-sessies met inwoners en experttafels met professionals. Om de visie uit te dragen naar de inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners heeft het college besloten tot het maken van een filmpje en een infographic.

 

Hier onder kunt u het gemaakte filmpje en de infographic bekijken.

 


Oktober 2017 - Brede school Hoeven wordt voorlopig niet in gebruikt genomen.

 

Vandaag is bekend geworden dat de nieuwe Brede School in Hoeven voorlopig niet in gebruik genomen kan worden. Oorzaak is de onzekerheid over de veiligheid van de verdiepingsvloer. De kinderen krijgen vanaf volgende week woensdag les in de twee oude scholen. Dat betekent veel extra (verhuis)werk voor het onderwijzend team. Van de ouders wordt extra begrip verwacht in verband met de extra opvang, die ze moeten regelen. Ook voor de nieuwbouwplannen op het terrein van de Reuzelaar levert dit vragen op. Al met al een hele vervelende situatie, waarmede de hele Hoevense dorpsgemeenschap meeleeft.

 

Wij wensen het schoolteam, de ouders en kinderen en alle betrokkenen veel sterkte in deze periode van onzekerheid.

Download
Persbericht Brede school Hoeven.pdf
Adobe Acrobat document 521.5 KB

 

 Juni 2017 - Rabobank Clubkas Campagne: Winnaars wederkerigheid 

 

Samenstichting Hoeven heeft dit jaar meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Een onderdeel hiervan was het insturen van een wederkerigheidsvoorstel. Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers, heeft de tien beste voorstellen geselecteerd die naast de Rabobank Clubkas Campagne een extra financiële bijdrage ontvangen.

 

Op 19 juni 2017 ontvingen tien winnaars elk een cheque ter waarde van € 1.000,-. Deze extra stimulans ontvangen ze uit het coöperatief dividend (winst) van de Rabobank. De Samenstichting Hoeven heeft de prijs gewonnen vanwege een voorstel om een ontmoetingsplaats te creëren bij de kerk in het centrum van Hoeven. Door de fa. Broos is een opzet gemaakt hoe dit er uit kan zien. De exacte plaats en vorm zal in een later stadium worden bepaald wanneer het volledige bedrag hiervoor aanwezig is en er een overleg heeft plaats gevonden met het kerkbestuur hierover.

 

Een foto-impressie van de uitreiking en een concept voorbeeld van deze ontmoetingsplek ziet u in de bijgaande foto’s. 


 

April 2017 - Kennisgeving aan aanwonenden Brede Molenweg 

 

Hierbij delen wij u mede dat wij namens de gemeente Halderberge voornemens zijn om in uw straat wegwerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden bestaan uit asfaltwerk, bestratingswerkzaamheden en bijhorende werkzaamheden en zullen worden verricht in de periode van,  Dinsdag 18 april tot en met 28 april 2017 

 

Gedurende deze periode is de Brede Molenweg afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat deze werkzaamheden snel uitgevoerd kunnen worden. Uw woning blijft in overleg bereikbaar. Door de werkzaamheden zullen tijdelijk hoogteverschillen in het asfalt voorkomen. Wij verzoeken fietsers en bromfietsers af te stappen en te voet verder te gaan.

 

Wij attenderen u ook op het gebruik van asfaltkleefmiddel bij deze werkzaamheden. Het betreden hiervan kan ernstige vervuiling van uw eigendom tot gevolg hebben.

 

Omdat het werk wordt uitgevoerd met zwaar materieel verzoeken wij u tevens, om redenen van uw veiligheid, niet in de omgeving van dit materieel te verblijven maar een veilige afstand in acht te nemen.

 

Voor het ophalen van het huisvuil vragen wij u de container op de normale ophaaldag voor 07:00uur, op de vaste ophaalplaats te zetten. Wij brengen de container naar een afgesproken centrale verzamelplaats, waar de container geledigd wordt. Wij verzoeken u de container te markeren met uw huisnummer, zodat de containers na het ledigen weer op het juiste adres retour gebracht kunnen worden.

 

Voor de locatie van de werkzaamheden verwijzen wij u naar de achterzijde van deze brief. 

Wij vertrouwen op uw medewerking. 

 

Hoogachtend,

Landheer Infra BV

 

Martin Lebeau


Maart 2017 - Rabobank Clubkas Campagne 2017

  

De Rabobank West-Brabant Noord, welke onder andere in Hoeven en Etten-Leur actief is, heeft ook dit jaar een Clubkas Campagne. Deze komt in de plaats van de sponsoractiviteiten van de Rabobank.  Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn bij de Rabobank kunnen zich daarvoor aanmelden. Wij hebben ons als Samenstichting Hoeven ook aangemeld!

 

De leden van de Rabobank kunnen vanaf donderdag 6 tot en met dinsdag 18 april stemmen op maximaal 3 verenigingen/stichtingen. 

Ieder Rabobank-lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per vereniging/stichting uitbrengen. Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt € 150.000,-- verdeeld onder deze verenigingen/stichtingen.  Hoe meer stemmen men krijgt, hoe groter de financiële bijdrage uitvalt! De leden van de Rabobank bepalen dus waar het geld naar toe gaat in verhouding van de uitgebrachte stemmen per vereniging/stichting.

 

Het bestuur van de Samenstichting Hoeven vraagt iedereen die lid is van de Rabobank vriendelijk zoveel mogelijk mee te doen aan deze actie van de Rabobank. Wij willen het ontvangen bedrag graag besteden aan al onze activiteiten voor het mooie dorp Hoeven.

Klanten van Rabobank West-Brabant Noord kunnen op internetbankieren onder “mijn gegevens” zien of ze lid zijn. Als u het magazine Dichterbij ontvangt, bent u lid. De leden van de bank ontvangen uiterlijk 5 april een e-mail met een stemlink (code) om hun stem te kunnen uitbrengen. Breng dus uw 2 stemmen uit op Samenstichting Hoeven!

 

Wij hopen een mooi bedrag te mogen ontvangen via deze actie. 

Breng allemaal uw stem uit op de Samenstichting Hoeven.

 

Alvast bedankt voor de medewerking! 


 Maart 2017 - Succesvolle dorpsbijeenkomst, Samenstichting krijgt pluim

 

Woensdag 22 maart j.l. was de eerste dorpsbijeenkomst van de Samenstichting Hoeven. In het convenant met de gemeente is afgesproken dat de stichting dit 1x per jaar organiseert. De opkomst was bijzonder goed te noemen. Er was heel veel belangstelling van allerlei inwoners en groeperingen uit de kern Hoeven. Vanuit de gemeente Halderberge waren alle wethouders en de burgemeester aanwezig. Ook vele (Hoevense) raadsleden waren naar deze avond gekomen.

 

De avond werd geopend door Suzan Peters die iedereen welkom heette en daarna de Samenstichtingsleden voorstelde. Na deze opening gaf zij het woord aan onze voorzitter Frans Buijs die, middels een mooie presentatie, uitleg gaf over het functioneren van de Samenstichting. Na een korte pauze ging Frans in op de zaken die inmiddels zijn gerealiseerd, zaken die lopende zijn en de toekomst.

 

De aanwezigen kregen daarna volop de gelegenheid om over datgene wat was verteld vragen te stellen en zelf suggesties en wensen aan te dragen. Ook hieruit kwamen diverse goede ideeën die door de stichting mee worden genomen in de projecten die daar mee te maken hebben.

Het slotwoord was voor de nieuwe burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Zij benadrukte het belang van participatie bij de burger en de gemeente. Tevens was ook zij verrast door de grote opkomst en de wijze waarop de Samenstichting Hoeven haar eerste jaar had ingevuld. Als blijk van waardering overhandigde zij aan voorzitter Frans een pluim. Dit is een waardering (in de vorm van een financiële bijdrage) voor een project waar verenigingen/stichtingen e.d. positief aan hebben bijgedragen.

 

Nadat onze voorzitter de avond had afgesloten was er nog een drankje in de foyer waar vele zaken nog eens de revue passeerden en waar netwerken ook aan de orde was. Al met al een erg geslaagde eerste dorpsbijeenkomst waar wij als Samenstichting dan ook met genoegen op terug zien.

Hier onder kunt u het verslag downloaden van onze eerste succesvolle Dorpsbijeenkomst!

Download
Verslag Dorpsbijeenkomst 2017 Samenstichting Hoeven
Verslag Dorpsbijeenkomst 2017.pdf
Adobe Acrobat document 178.5 KB

Maart 2017 - CPO-Reuzelaar

 

 Peilen van de belangstelling voor CPO-project op de locatie Reuzelaar in Hoeven

 

Met een brief, deze folder en een bijeenkomst willen wij u informeren over ons initiatief en nagaan of er voldoende belangstelling is voor het laten bouwen van een eigen woning binnen een CPO-project. Aan de hand van de reacties besluiten wij of wij een bijeenkomst zullen organiseren, waar meer uitleg wordt gegeven en belangstellenden zich bij de initiatiefgroep kunnen aansluiten om de eerstvolgende stappen samen in kaart te brengen.

 

Meer weten of dit project? Download dan hier de folder. 

Download
Folder CPO-Reuzelaart-26-02-2017.pdf
Adobe Acrobat document 303.2 KB

Maart 2017- Dorpsbijeenkomst Samenstichting Hoeven

 

Nu de Samenstichting Hoeven bijna een jaar actief is en inmiddels diverse initiatieven heeft ontplooid en betrokken geraakt is bij diverse plannen en projecten van de gemeente is het hoog tijd voor een bijeenkomst met onze dorpsgenoten.

 

Deze “Dorpsberaad” is gepland op woensdagavond 22 maart a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis Het Kompas.

Naast leden van de Samenstichting zullen ook enkele gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig zijn, met name de twee “ambassadeurs”.

 

In april 2016 is de Samenstichting opgericht en heeft zij met de gemeente Halderberge een convenant afgesloten.

De doelstellingen van de Samenstichting en de gemeente zijn:

·       bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Hoeven

·       verbeteren van de communicatie tussen de bewoners en de gemeente

·       het betrekken van bewoners bij projecten in hun woonomgeving

 

De leuze van de Samenstichting is: Initiatief  - Luisteren – Doen.

 

Volgens Statuten en Convenant zal de Samenstichting minimaal eens per jaar een dorpsbijeenkomst houden.

Op deze bijeenkomst meldt de Samenstichting wat zij afgelopen jaar heeft gedaan, informeert zij de inwoners over activiteiten in het komende jaar en (last but not least) wil zij inwoners betrekken bij zaken in hun woonomgeving en hen vragen welke ideeën en wensen er bij hen leven.

 

De Samenstichting nodigt daarom alvast iedereen uit, degenen onder u die zich betrokken voelen bij de leefbaarheid van Hoeven en/of actief wil meedenken en doen, om op 22 maart a.s. deze bijeenkomst bij te wonen. Eén of twee weken voor de bijeenkomst zal nadere informatie volgen over de onderwerpen die aan de orde zullen komen.

 

Secretariaat: Bovendonksestraat 5

Emailadres


Januari 2017- Buurtpreventieteam Puitenkuil gaat van start!

 

Het buurtpreventieteam Puitenkuil is op donderdag 6 januari in de kantine van sporthal de Parrestee officieel geïnstalleerd door burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Het buurtpreventieteam is werkzaam in Hoeven en specifiek tussen de Julianastraat en de Hertog Janlaan. “Op initiatief van de Samenstichting Hoeven is dit team benaderd en hebben de deelnemers zich bereid verklaard. Met de installatie van dit vierde buurtpreventieteam in Hoeven is nu het gehele centrum van Hoeven voorzien van buurtpreventieteams”, aldus een gemeentewoordvoerster.