Nieuws


November 2018-Samenstichting Hoeven zeer tevreden met burgerparticipatie ontwikkeling St Janstraat

 

De Samenstichting Hoeven is met name zeer tevreden over de burgerparticipatie van de inwoners en ondernemers van de St Janstraat bij het opstellen van de voorlopige plannen voor de nieuwe inrichting van hun straat. Het plan werd afgelopen donderdag 22 november door de voorzitters van de ateliers gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vanaf het allereerste begin is de Samenstichting mede initiatiefnemer geweest bij de totstandkoming van het traject burgerparticipatie. Tijdens het proces van beide ateliers Oost en West waarin op zeer voortvarende wijze in een coproductie de huidige plannen werden opgesteld, heeft de Samenstichting Hoeven een volgende rol ingenomen. Tijdens het proces zijn er door de Samenstichting enkele partijen en invalshoeken ingebracht en hebben we het proces met Gemeente en SOAB regelmatig geëvalueerd. De Samenstichting Hoeven is nieuwsgierig naar de uitkomst van de beslissing van de gemeenteraad medio 2019. Ook dan en daarna zullen wij weer onze rol nemen in dit belangrijke project voor Hoeven. Tot dan zijn we onder andere betrokken bij andere ontwikkelingen welke ook op dit plan van invloed kunnen zijn zoals het plan Hoeven Centrum Oost, de N640 en de keuze van de locatie dorpshuisvesting. 


November 2018 - Kerstverlichting ook dit jaar weer in de St Janstraat

 

Ook dit jaar is de Samenstichting Hoeven er weer in geslaagd de kerstverlichting aan te brengen. Mede dankzij de bijdrage van de Economische Koepel Halderberge en inzet van de Samenstichting met hulp van het Oranje Comite Hoeven is de St Janstraat ook dit jaar weer gezellig verlicht voor de komende feestmaand met de feestverlichting van de Gemeente Halderberge. Dat maakt ons winkelhart van Hoeven weer feestelijk aantrekkelijk en gezellig. Wij wensen onze winkeliers en horeca dan ook goede zaken en onze inwoners een sfeervol verblijf in de St Janstraat.


Oktober 2018- Hoeven Schoon!

 

Afgelopen weekend hebben veel vrijwilligers van de wijken Akkerlingen, Kruisstraat, De Omloop, De Leutuilen, De Flierefluiters, Bovenhei en de Buurtpreventie Bovendonk de zwerfvuilactie Hoeven Schoon! gehouden. Het Gors heeft in september al een actie gehouden met het opruimen van zwerfvuil. 

Twee keer per jaar lopen wijken en buurtpreventie rond om al het zwerfafval in hun wijk op te ruimen. Dit doen we nu al een aantal jaren in Hoeven en niet zonder succes. Het zwerfafval in de wijken is zichtbaar minder geworden. 

De door de gemeente Halderberge, Samenstichting Hoeven en de wijkverenigingen georganiseerde actie was zaterdag en zondag wederom een groot succes. Jong en oud zijn enthousiast op pad geweest om Hoeven schoon te krijgen en te houden. Vele vuilniszakken vol met zwerfvuil zijn hiervan het resultaat. De gemeente heeft gezorgd voor alle benodigde spullen (hesjes, prikkers, handschoenen en vuilniszakken) en voor de kinderen een bingo met prijsje. De actie wordt volgend voorjaar opnieuw gehouden, maar dan in een breder verband in Halderberge. 

Wil je ook je steentje bijdragen aan Hoeven Schoon! , meld je dan aan bij een van de wijken of buurtpreventieteams. 


Oktober 2018- Zwerfafval rondom Halderbergse scholen aangepakt

 

Scholieren in Halderberge kunnen na de herfstvakantie op een eenvoudige wijze een steentje bijdrage aan het schoon houden van de natuur. Onder de naam ‘snoeproute’ start de gemeente een proef om zwerfafval, zoals o.a. lege plastic verpakkingen en blikafval, tegen te gaan langs de fietsroutes van en naar school.

Veel mensen storen zich aan de vervuilde bermen, wegen en natuur in en rondom Halderberge. Daarom zijn in de herfstvakantie twee blikvangers in gebruik genomen. Een blikvanger is een afvalbak met een groot vangnet waar afval makkelijk vanaf de fiets in weggegooid kan worden.

Samenwerking
De gemeente heeft in samenwerking met Samenstichting Hoeven, supermarkten, Markland College en Prinsentuin Oudenbosch gezocht naar de beste oplossingen om zwerfafval tegen te gaan. Eén van de grotere problemen bij zwerfafval binnen de gemeente is de zogenoemde snoeproute: de weg tussen huis, school en supermarkt. Hier is een spoor van zwerfafval zichtbaar. Samenstichting Hoeven heeft deze snoeproutes onderzocht en in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn de 2 blikvangers geplaatst.

De blikvangers staan langs de fietspaden in Hoeven en in Oudenbosch. Fietsers kunnen daar afval in weggooien. Als komende periode blijkt dat de proef succesvol is, dan worden er in de toekomst op meerdere plekken in de gemeente blikvangers geplaatst.


Juni 2018- Samenstichting Hoeven maakt korte metten met zwerfafval

 

Rondslingerende papiertjes, lege blikjes, plastic zakjes en nog veel meer troep; Samenstichting Hoeven heeft er genoeg van. Peter Wapstra en zijn medestrijders gaan zwerfaval te lijf en zetten zich met hart en ziel in voor een schoon en leefbaar Hoeven. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk, want steeds meer dorpsgenoten steken de handen uit de mouwen. Hoe pakt de stichting het aan en wat is Peters drijfveer? Daar komen we alleen achter door het hem zelf te vragen!

Zwerfafval
Peter: “Zwerfafval is een probleem dat steeds groter wordt in ons dorp. Als stichting trekken we ons deze situatie aan en zien we het als onze taak om er iets aan te doen. We willen de inwoners van Hoeven bewust maken van het probleem en ze stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen afval. Samenstichting Hoeven zet zich in om de algemene belangen van inwoners te behartigen en zo de leefbaarheid in Hoeven te bevorderen. We zijn een gesprekspartner voor de gemeente en een spreekbuis voor de inwoners. Onze stichting bestaat uit acht bestuursleden en ik ben er daar een van.

Prettig leefbare omgeving
Een leefbaar Hoeven is ook een schoon Hoeven, en ik heb nogal de drang om me daarvoor in te zetten. Mijn drijfveer? Hoeven staat bekend om zijn hechte, sociale gemeenschap. Veel mensen die hier geboren zijn, willen er niet meer weg. We zien jongeren richting de stad trekken en met hun diploma op zak weer terugkeren. Dat is toch mooi?! Ik vind het belangrijk dat de sociale samenleving in Hoeven in stand blijft. Een schone en prettig leefbare omgeving is daarbij een bepalende factor.

Hoeven Schoon!
We betrekken de inwoners van Hoeven zoveel mogelijk bij onze plannen en projecten. Een van onze initiatieven rondom zwerfafval is de gezamenlijke zwerfvuilactie ‘Hoeven Schoon!’ die we twee keer per jaar organiseren in samenwerking met de wijkverenigingen. Een weekend lang gaan groepjes enthousiaste vrijwilligers de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen in hun eigen wijk. Gemeente Halderberge faciliteert deze dag de benodigdheden zoals hesjes, prikkers, zakken en handschoenen en zorgt voor een lekkere traktatie bij de koffie na afloop. Naast de jaarlijkse zwerfvuilacties, proberen we ook op andere manieren Hoeven zo schoon mogelijk te houden. Regelmatig lopen er buurtpreventieteams door onze wijken. Deze teams van vrijwilligers letten op onveilige situaties en proberen ook het zwerfafvalprobleem aan te pakken. Een aantal buurtpreventieteams hebben zich al aangesloten bij de gezamenlijke zwerfvuilactie.

Voorbeeldfunctie
Ik hoop dat we als Samenstichting Hoeven een voorbeeld vormen voor andere dorpen binnen Halderberge. Als mensen jong en oud bezig zien tijdens de zwerfvuilactie, beseffen zij zich hopelijk dat afval niet vanzelf verdwijnt, en stimuleren we hen om het voortaan in de vuilnisbak te gooien. Als iedereen de meters rondom zijn eigen voortuin al eens schoonhoudt, is dat een goed begin. In de toekomst willen we scholen graag meer betrekken bij onze acties en zo kinderen en scholieren bewust maken van de gevolgen van zwerfafval. Momenteel brengen we de hotspots en snoeproutes in Hoeven in kaart. Snoeproutes zijn de wegen die scholieren afleggen van huis naar school en terug. Samen met de gemeente gaan we aan de slag met nieuwe initiatieven om het zwerfvuil op deze hotspots te verminderen.

Zelf aan de slag?
Wil jij iets doen om in je eigen buurt het zwerfaval aan te pakken en/of deelnemen aan onze afvalinzamelactie? Meld je dan aan bij Samenstichting Hoeven, je wijkvereniging of een van de buurtpreventieteams. Zie je ergens afval slingeren? Raap het op en deponeer het in de openbare afvalbakken of in je eigen afvalcontainer. Een vermindering van zwerfafval komt de uitstraling en de leefbaarheid van ons dorp ten goede!”


April 2018 -  Het Groene Harte krijgt een nieuw speeltoestel

 

Bij de herinrichting van het Groene Hart in Hoeven zal door de gemeente o.a. een “nieuw” speeltoestel worden geplaatst. Coach en trainster Laura Stokkermans van korfbalver. Springfield had met een groot aantal jeugdleden een verzoek gedaan bij de Samenstichting. Hun motivatie was: “er is erg veel jeugd die lid zijn van de korfbalvereniging, op de speelterreinen in Hoeven echter zijn er wel basketbalpalen maar geen korfbalpalen (terwijl er niet eens een basketbalvereniging is in Hoeven). Zij verzochten de Samenstichting of die eens een “balletje” konden opgooien (letterlijk en figuurlijk) voor dit idee. Door snelle actie en inzet van Jim Janssens en Jeanita Embregts van gemeente Halderberge zal bij de nieuwe herinrichting van het Groene Hart de eerste korbalpaal worden geplaatst. 


April 2018 - Dorpsbijeenkomst en Meet&Match Samenstichting Hoeven

 

Op woensdagavond 11 april heeft de Samenstichting Hoeven haar tweede dorpsbijeenkomst georganiseerd in Centrum Bovendonk. Deze keer had ze daarbij een aantal organisaties uitgenodigd om zich kort te presenteren. De ruim 80 aanwezigen spraken over een zeer geslaagde avond. Namens de Samenstichting verwelkomde penningmeester Jan Oomen in de bomvolle Seminariezaal veel belangstellenden, waaronder het bijna voltallige college van B&W en een aantal raadsleden. Voor de pauze presenteerde voorzitter Frans Buijs wat de Samenstichting afgelopen jaar had opgepakt en welke projecten nog lopende waren. Daaruit bleek dat de leden van de Samenstichting behoorlijk actief waren geweest en dat er in Hoeven de komende jaren veel gaat gebeuren: Groot onderhoud van de N640, de reconstructie van de St. Janstraat, het onderzoek naar de lokatie van een nieuw dorpshuis e.d. De Samenstichting let er daarbij met name op of de Hoevenaren hierbij op een goede wijze worden betrokken. Een samenhangende visie op de ontwikkeling van de kern Hoeven vind zij daarnaast een voorwaarde voor de keuzes, die bij diverse projecten en lokaties moeten worden gemaakt.

 

Na de pauze presenteerden een vijftal organisaties zich, waarbij soms op een concreet onderwerp werd ingezoomd. Zo wees basisschool Unike op de gebruiksmogelijkheden van haar gebouw voor de Hoevense gemeenschap en vroeg Surplus Welzijn aandacht voor haar Riksja. Diaken Peter Hoefnagels plaatste de parochie midden in de Hoevense gemeenschap, voorzitter Kees Roovers van Veilig Verkeer Nederland wees op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor een veilige dorpskern en Woonkwartier heeft uitgelegd wat haar huidige rol is en welke onderhoudsprojecten zij in Hoeven uitvoert. Enkele organisaties hadden een kleine informatieplek ingericht met folders en ander info-materiaal. Zo stonden de Fietsvierdaagse, popkoor Enjoy en Graag Gedaan belangstellenden te woord.

 

Jan Oomen sloot de boeiende avond af met dank aan de aanwezigen . Velen bleven in de “derde helft” na om onder het genot van een drankje te matchen en te kletsen. Deze avond was voor herhaling vatbaar.


Februari 2018 - Burger- & overheidsparticipatie Halderberge

 

Alle raadsleden hebben afgelopen week de onderstaande tekening in de vorm van een placemat gekregen om ze te herinneren aan het nut en de noodzaak van participatie tussen overheid en burgers. Samenstichting Hoeven is nu al 2 jaar bevoorrecht om aan dit traject deel te mogen nemen en wij hopen dan ook dat participatie hoog op de prioriteitenlijst blijft staan bij de nieuwe gemeenteraad!

 

- Alleen ga je sneller, samen kom je verder! -


Januari 2018 - Eerste bijeenkomst klankbordgroep rondweg Hoeven

 

Tijdens de inloopavond en overige correspondentie met belanghebbenden heeft het projectteam ontzettend veel tips, ideeën en suggesties mogen ontvangen. In de 1e nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de planstudie die momenteel bezig is voor het onderhoud aan de N640. In deze brief leest u welke voorlopige keuzes de provincie met deze input gemaakt hebben.

Download
Nieuwsbrief N640 januari 2018.pdf
Adobe Acrobat document 205.2 KB