Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief - december 2021                                                                                         Bekijk in de browser
Fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Door de Coronacrisis heeft de Hoevense Samenstichting een hele tijd geen dorpsberaad kunnen organiseren. Maar we hebben natuurlijk niet stilgezeten en ons met diverse grote en kleine zaken in Hoeven bezig gehouden.

Mocht u willen reageren op deze nieuwsbrief dan stellen wij dat natuurlijk op prijs. Hebt u ideeën of suggesties voor zaken, waaraan we als Samenstichting aandacht zouden moeten besteden, laat u ons dat dan weten! U kunt ons bereiken via  e-mail: info@samenstichtinghoeven.nl
St Janstraat
 
Vanzelfsprekend zijn we betrokken gebleven bij het ontwerp en de uitvoering van de St.Janstraat. Er is regelmatig overleg geweest met de omgevingsmanager en de projectleider. Zo konden we diverse opmerkingen, die we her en der oppikten onder de aandacht brengen. Voorbeelden: een veilige fietsdoorgang voor scholieren van en naar Oudenbosch bij afsluiting van de kruising Bovendonksestraat/St Janstraat, aandacht voor duidelijkere markeringen P vakken, aandacht voor de standplaatshouders. Wij vinden dat er in een eindevaluatie nog hier en daar verbeteringen zijn aan te brengen.
Nieuwe Dorpshuis en Kerk
 
Ondanks corona zijn we het afgelopen jaar steeds in gesprek gebleven met gemeente en gebruikers over het nieuwe dorpshuis in de kerk. We hebben als Samenstichting aangedrongen op het belang dat alle vereniging/gebruikers een plaats krijgen in het dorpshuis en allen gebruik maken van één centrale ingang en op multifunctioneel gebruik van de faciliteiten. Daarnaast hebben we St.Caecilia en Muzikaèl ondersteund bij het aanpassen van de plannen voor het inrichten van het podium voor de grote zaal. Bovendien hebben we ons ingezet voor het behoud van religieuze kunstobjecten in het kerkgebouw. Tevens blijven we de vinger aan de pols houden m.b.t. de invulling van het voorplein. We zijn er trots op, dat een plan waarvoor de Samenstichting de aanzet heeft gegeven, nu werkelijkheid gaat worden.
Woningbouwplannen

De diverse woningbouwplannen, zoals “Centrum-Oost” en de “Bovendonken”, waren ook afgelopen jaar punt van aandacht. We hebben aangedrongen op starterswoningen en seniorenwoningen en dat we klimaatadaptiviteit toegepast willen zien. Daarnaast hebben we meegedacht over de invulling spelen en groen in “Bovendonken”.
Banken rond Hoeven

Er zijn ook kleinere projecten, waarvoor we ons hebben ingezet. Zo hebben we een idee van een dorpsgenoot opgepakt om meer banken voor de vele wandelaars rond de dorpskern te plaatsen. Er zijn zes banken, die vrij kwamen uit de St.Janstraat, opgeknapt en geplaatst op lokaties, die we samen met de gemeente hebben uitgezocht.
Oog voor de buurt
 
Als uitvloeisel uit het “Oog voor de buurt” project hebben we ons, samen met de betrokken buurtverbinders en inwoners, ingezet voor een ontmoetingsplaats in De Halderberg.  Met financiële en/of materiële ondersteuning van de Postcodeloterij Buurtfonds, Woonkwartier, Gemeente en Broos Groenvoorziening is een leuke ontmoetingsplek gerealiseerd.
Kerstbomen in de wijk
 
Daarnaast hebben we onlangs in een achttal buurten een kerstboom met verlichting geplaatst. Dit mede dankzij de medewerking van Brabers Tuincentrum en de gemeente. Onder het motto “Samen staan we sterk en samen kunnen we zorgen voor een fijn kerstgevoel” riepen we bewoners op om deze bomen om te toveren tot een lichtpuntje in de donkere dagen. Scouting en basisschool hebben hier enthousiast aan meegedaan.
Beleidsplannen
 
De gemeente heeft diverse beleidsplannen opgesteld, die ook relevant zijn voor het dorp Hoeven en de leefbaarheid.
We hebben onze inbreng geleverd bij de jaarlijkse bijstelling van de Woonvisie. Met name is daarbij onze inzet geweest starterswoningen en seniorenwoningen. We hebben meegedacht met het Gladheidsbestrijdingsplan. Uitvloeisel van dat laatste is, dat we samen met de gemeente binnenkort nog kijken of er op plekken, waar niet wordt gestrooid, nog zoutbakken voor de inwoners moeten worden geplaatst.

Ook is de gemeente bezig om een plan te maken voor verbetering van fiets- en wandelroutes. We hebben samen met andere samenstichtingen deelgenomen aan een workshop en daar diverse ideeen bij de gemeente neergelegd. Zeer onlangs hebben we een concreet voorstel gedaan om een voetpad aan te leggen langs gedeelten van de Bovendonksestraat en Bovenstraat.
Hele en schone buitenruimte
 
Zoals ieder jaar hebben we ons ook weer ingezet om samen met enkele wijkverenigingen zwerfvuil op te ruimen mede in het kader van landelijke acties. We hebben een schouw van de wijk Akkerlingen e.o.  gedaan, op basis waarvan de gemeente een aantal zaken heeft opgeknapt: Aanplanting groenvakken en het repareren van ernstige verzakkingen in met name trottoirs. We gaan binnenkort een gelijksoortige schouw doen van een ander deel van Hoeven.
Verkeersvisie
 
Op eigen initiatief hebben we een verkeersvisie voor Hoeven opgesteld, in samenwerking met VVN en buurtpreventie. Hierin wordt een analyse van enkele structurele knelpunten in de verkeersafwikkeling en -veiligheid van Hoeven gemaakt. We wachten nog op de reactie van de gemeente.
Omgevingsvisie
 
De omgevingsvisie is een document, dat de waarden (positieve kenmerken) van onze woonkern en gemeente beschrijft en waarin zaken  zijn aangeduid die we willen behouden en welke nieuwe waarden we willen toevoegen. We hebben bijgedragen aan de omgevingsvisie, die zoveel mogelijk een kapstok gaat zijn, waaraan uw plannen zowel in de kern als in het buitengebied kunnen worden opgehangen. We hebben daarin zoveel mogelijk zaken aangedragen, zodat de kansen binnen de waarden waar we aan hechten zijn toegenomen.
(Speel)bos en Tiny Forest
 
We doen op dit moment een concreet voorstel aan de gemeente om een speelbos en/of mogelijk een tiny forest te realiseren in de kern. Wellicht dat hierbij ook gebruik gemaakt kan worden van de 10.000 zaailingen, een initiatief van enkele actieve burgers.
Speelplaatsen als de skatebaan
 
Eén van de meest gebruikte voorzieningen door de jeugd is de skatebaan in Hoeven. Ook de Samenstichting Hoeven heeft bijgedragen aan het ontwerp en renovatie van het door de kersverse burgemeester geopende speelparkje. Maar ook bij de invulling van andere locaties zijn we betrokken geweest zoals het Groene Hart, Akkerlingen etc.
VACATURE NIEUW BESTUURSLID
 
Volg jij met interesse de ontwikkelingen in ons dorp? Hecht jij waarde aan de leefbaarheid van Hoeven? En vind je het leuk om daar een steentje aan bij te dragen?
 
Als bestuurslid van de Samenstichting kun je je hier voor inzetten! 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om deze mooie vrijwilligersclub te versterken. We vinden het belangrijk dat we Hoeven breed vertegenwoordigen. Van jong tot oud, maar ook op verschillende interesse gebieden. Denk daarbij aan veiligheid, wonen, verkeer, spelen, buurtverbinding en voorzieningen. Onze bestuursleden zijn actief binnen of verankerd met een of meer van deze gebieden.
 
Wil jij ons komen versterken of wil je er meer over weten? Neem een kijkje op onze website, Facebook of Instagram om te zien wat we allemaal doen. Neem contact op met een van de bestuursleden van de Samenstichting of stuur een bericht naar info@samenstichtinghoeven.nl
 
We gaan graag met je in gesprek!
Meer info?
Volg ons op Facebook (Samenstichtinghoeven), Twitter (@SamenstichtingH) of Instagram (@Samenstichting_Hoeven) of bezoek onze website, www.samenstichtinghoeven.nl 
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Samenstichting Hoeven, All rights reserved.

Our mailing address is:
Samenstichting Hoeven
Bovendonksestraat 5
Hoeven, Nb 4741 ED
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp