Nieuwsbrief - februari 2018                                                                                                                                                                                      18-02-2018


Hoeven Schoon

Na het mooie initiatief van de Leutuilen afgelopen zomer, hebben wij samen met de gemeente alle wijkverenigingen benaderd om ook een schoon-actie te houden. Deze eerste dorpsbrede actie werd gehouden in het weekend van 28/29 oktober en daaraan deden direct al 5 wijken mee. We gaan hiermee natuurlijk door! Op de nationale dag van “Nederland Schoon” op zaterdag 24 maart as gaan we voor een actie in heel Hoeven! Alle wijkverenigingen zijn inmiddels benaderd. De gemeente zorgt weer voor de nodige spullen.

Ruimtelijke Visie locatie Kompas/Lindenlommer

De gemeente Halderberge gaat een ruimtelijke visie opstellen voor de vrijkomende schoollocatie van de Lindenlommer in Hoeven en de omgeving met Kompas en bibliotheek. Dit proces zal in het tweede kwartaal van 2018 starten. De gemeente wil samen met omwonenden, grondeigenaren en ontwikkelaars onder begeleiding van een onafhankelijke stedenbouwkundige komen tot een ruimtelijke visie. Het spreekt vanzelf dat de Samenstichting bij deze visieontwikkeling betrokken wordt. Ze zal daarbij graag belangstellende inwoners inschakelen.

Het Dorpshuis

Het huidige dorpshuis Het Kompas kent een achterstallige onderhoudssituatie. Ook moet voor een goede sanering van een bodemverontreiniging de grote zaal verwijderd worden. Samen met de Samenstichting Hoeven is onderzocht welke locaties geschikt zouden zijn voor een dorpshuis. De Samenstichting heeft geadviseerd om de huidige locatie van het Kompas, een locatie rondom de nieuwe brede school/sporthal en een locatie rondom de kerk verder te onderzoeken. Bovendien hebben zij geadviseerd niet te wachten met het nadenken over de toekomst van het rijksmonument de R.K. Kerk St. Jan de Doper, maar in overleg te gaan met de parochie St. Bernardus hierover en onderzoek te doen naar de gebruiksmogelijkheden. Op basis van een eerste beoordeling van de scenario’s en eerste gesprekken met het Kerkbestuur heeft de gemeente besloten het scenario van een dorpshuis in dan wel rondom de kerk verder te onderzoeken.

 

Onderdeel van het vervolgonderzoek is om samen met de verenigingen, die momenteel gebruik maken van Het Kompas, te kijken wat nodig is voor een nieuw dorpshuis. Ook zal onderzocht worden of andere functies of verenigingen toegevoegd kunnen worden. Er wordt binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van de kerk en voor de verenigingen.

 

De Samenstichting vindt voor de leefbaarheid van Hoeven een dorpshuis van groot belang. Op welke locatie en in welke vorm dat het beste kan zal later moeten blijken.

Groot onderhoud provinciale weg

De N640 langs Hoeven gaat een grote onderhoudsbeurt krijgen. Daarbij wordt ook onderzocht waar er maatregelen gewenst en mogelijk zijn om gevaarlijke of vervelende situaties op te lossen. Afgelopen maanden is er veel gebeurd. Op initiatief van onze Samenstichting is er overleg gevoerd met bewoners van de diverse aanliggende wijkverenigingen: Kruisstraat, Driehoek, Palingstraat en Luienhoek. Ook VVN-afd Halderberge en het actiecomite “Stop overlast N840”zijn aangeschoven. Met hen hebben we gesproken over de belangrijkste aandachtspunten bij de aanpak van deze weg en ook nagedacht op welke wijze we onze invloed willen uitoefenen. Op ons voorstel heeft de provincie ingestemd met de instelling van een klankbordgroep, waaraan bovengenoemde organisaties deelnemen. Op een drukbezochte inloopbijeenkomst in Het Strooienhuis bleek hoezeer dit project leeft onder onze inwoners. Op 22 januari 2018 is de eerste klankbordgroep geweest. In de komende maanden gaan we samen met de gemeente en de provincie aan de slag met de Planstudie! Enkele wijken hebben inmiddels ook op eigen initiatief een bewonersbijeenkomst voor hun deel georganiseerd. Participatie in optima forma! De provincie brengt regelmatig een Nieuwsbrief over dit project uit. U kunt deze vinden op onze website.

WhatsApp buurtpreventie buitenwijken

Na de succesvolle bijeenkomst met de wijkverenigingen aan de randen van Hoeven is het hard gegaan met de ontwikkeling van Whatsapp-groepen voor de buitengebieden. Reeds in het najaar van 2017 waren er vier groepen actief. Er komt nog een officiële feestelijke aftrap!

Bovendonksestraat

Alle perikelen met dit project (waarbij we pas in een later stadium werden betrokken) en de enorme vertraging hebben aanleiding gegeven voor een grondige evaluatie. Ook wij hebben hieraan onze bijdrage geleverd. Deze lessen zullen worden benut om bij de uitvoering van bijvoorbeeld de St. Janstraat een en ander te voorkomen.

Feestverlichting

U hebt afgelopen kerstperiode weer kunnen genieten van feestverlichting in onze St. Janstraat. In samenwerking met gemeente en met hulp van het Oranjecomite is het weer gelukt ons dorpshart feestelijk te verlichten. Volgend jaar gaan we er weer voor.

Dorpsbijeenkomst / Meet & Match 

We gaan op woensdagavond 11 april ons tweede dorpsberaad houden. We willen deze in een gezellige setting organiseren. Naast een presentatie van onze kant wil de Samenstichting graag op deze avond U Hoevenaren de gelegenheid geven om met “Hoevense” ideeen en suggesties te komen over een aantal onderwerpen. Hou de berichten de komende maanden in de gaten!