Nieuwsbrief - week 22                                                                                                                                                                              29-05-2017


Kompas/Lindenlommer

De gemeente heeft de omwonenden geïnformeerd inzake de omvang en repercussies van een (oude) bodemverontreiniging onder Het Kompas. Er is nog nader onderzoek nodig naar de oorsprong, ouderdom e.d. Duidelijk is nu al dat dit waarschijnlijk tot vertraging in de ontwikkeling van deze locatie zal leiden. De Samenstichting beraadt zich hoe we hierop moeten inspelen.

WhatsApp buurtpreventie buitenwijken

De Samenstichting heeft op 17 mei een bijeenkomst georganiseerd met een aantal wijkverenigingen buiten de dorpskern. Ook gemeente en wijkagent waren hierbij aanwezig. Ons plan is om in alle buitengebieden een Whatsapp groep buurtpreventie op te richten. Op deze vruchtbare bijeenkomst zijn een aantal praktische afspraken gemaakt om tot in totaal 4 whatsapp-groepen te komen. Een daarvan draait al, nl op het Gors hebben de bewoners al zo’n groep gevormd. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Wegwerkzaamheden Hoevense wegen

Op diverse plaatsen in Hoeven is of wordt gewerkt aan wegen. Zo worden in de Bovenstraat diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook bij de Parrestee (Bovendonksestraat) en bij het Groot Stuk/Achter ‘t Hof wordt voor en na de bouwvakvakantie aan de wegen gewerkt in verband met de ingebruikname van de Brede School. Wij hebben vooral aangedrongen op een goede afstemming tussen de diverse werken in belang van de bereikbaarheid van Hoeven. Daarbij is uitgebreide communicatie naar bewoners en toeristen een belangrijke voorwaarde.

St. Janstraat

Onlangs werd bekend dat wegens bijkomend rioolonderhoud de reconstructie van de St.Janstraat wordt uitgesteld tot 2019. Wij hebben er bij de gemeente voor gepleit om de planontwikkeling niet ui te stellen, maar deze periode te benutten om samen met alle betrokken partijen tot een goed plan en uitvoeringsopzet te komen. De gemeente wil dezelfde aanpak als bij de Centrumroute Oudenbosch waar succesvol met klankbordgroepen is gewerkt.

Groot onderhoud provinciale weg

De N640 langs Hoeven gaat een grote onderhoudsbeurt krijgen. Daarbij wordt ook onderzocht waar er maatregelen gewenst en mogelijk zijn om gevaarlijke of onprettige situaties op te lossen.  Voor deze planstudie kan ook de Samenstichting Hoeven ideeën aandragen bij de provincie. We willen dat graag doen in overleg met enkele betrokken wijkverenigingen. In de loop van 2017 wordt dit een belangrijke actie!

Bovendonksestraat

Alle perikelen met dit project en de enorme vertraging gaan onderwerp worden van een evaluatie. Ook onze Samenstichting zal hieraan haar bijdrage leveren. Deze lessen kunnen worden benut om bij de uitvoering van de St. Janstraat een en ander te voorkomen.

Financiën

Mede dankzij de inspanningen van onze penningmeester hebben we enkele leuke donaties ontvangen. Via de clubkascampagne van de Rabobank hebben we tijdens de braderiefeesten in Hoeven een cheque van 308 euro mogen ontvangen. Dank aan de mensen die op ons hebben gestemd! Natuurlijk gaan we dit besteden aan een leuk doel in Hoeven. Via de pluim van de gemeente hebben we 250 euro ontvangen. Deze gaan we besteden aan een actie op het Moleneind e.d om samen met bewoners, maar ook met agrarische organisaties en de gemeente de snelheid van landbouwvoertuigen te beperken.

 

Op 19 juni a.s. zal de Rabobank een bedrag aan ons overhandigen (in het kader van Donatie Coöperatiefonds)  om een ontmoetingsplek in het centrum van Hoeven te realiseren. Op onze website ziet u een plaatje hoe dit eruit zou kunnen gaan zien. realiseren. Dat initiatief gaat dus echt gerealiseerd worden.